Phat Ng

Phat Ng

"Vaccine" ngừa NullPointerException trong Java

Sep 11, 20214 min read

Sau một thời gian làm việc với Java, mình đã tích góp được kha khá kinh nghiệm khi gặp NullPointerException, đây là một lỗi vô cùng khó nhận thấy (dòng họ RuntimeException - chỉ xảy ra khi chương trình đang chạy) và không phải lúc nào nó cũng xảy ra....

"Vaccine" ngừa NullPointerException trong Java
[GitInUniversity #2] Quản lí code với GitFlow
[GitInUniversity #1] Giới thiệu về Series