Phat Nguyen
Phat Ng

Phat Ng

Series

Git in University

In this series, I exposed all my experience and tips when working with Git when I was in University. I hope my Git series will guide people who at the beginner level in Git can use it effectively.

Articles in this series

[GitInUniversity #2] Quản lí code với GitFlow

Aug 28, 20214 min read

Chức năng chính của Git mà chúng ta hay dùng là lưu trữ code. Đối với project cá nhân bạn có thể lười bằng cách bỏ hết code vào 1 nhánh (master hoặc main) và không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng khi làm nhóm, mọi chuyện không dễ như thế nữa, nếu bạn l...

[GitInUniversity #2] Quản lí code với GitFlow
[GitInUniversity #1] Giới thiệu về Series